బహిరంగ సభ దృశ్యాలు.

తూర్పుగోదావరి జిల్లా రాజోలు నియోజకవర్గం మలికిపురంలో నిర్వహించిన బహిరంగ సభ దృశ్యాలు.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.