భార్గవ్ ను పరామర్శించిన శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారు.

కృష్ణా జిల్లా లింగాల గ్రామంలో క్యాన్సర్ తో బాధపడుతున్న జనసేన అభిమాని భార్గవ్ ను పరామర్శించిన అనంతరం, అక్కడకు విచ్చేసిన స్థానిక ప్రజలు, జనసైనికులకు అభివాదం చేసిన జనసేన అధినేత శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారు.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.