జనసేన అడిగినప్పుడు ప్రజలు అండగా ఉన్నా లేకపోయినా, ప్రజలు y జనసేన ఎప్పుడూ అండగా ఉంటుంది.

జనసేన అడిగినప్పుడు ప్రజలు అండగా ఉన్నా లేకపోయినా, ప్రజలు అడగకపోయినా జనసేన ఎప్పుడూ అండగా ఉంటుంది.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.