రఘుదేవపురంలో “జనం కోసం జనసేన మహాపాదయాత్ర”

రఘుదేవపురం గ్రామంలో మూడవ రోజు మహాపాదయాత్రలో పాల్గొన్న జనసే న పార్టీ నా సే న కోసం నా వంతు కో…