మున్సిపల్ కార్మికుల సమ్మెకు మద్దతుగా నిలిచిన అక్కల గాంధీ

మైలవరం నియోజకవర్గం , రాష్ట్ర వ్యా ప్తం గా జరుగుతున్న మున్సి పల్ కా ర్మి కుల సమ్మె లో భాగంగా…

క్రియాశీలక కార్యకర్తలే జనసేనకు ప్రధాన బలం: అక్కల గాంధీ

మైలవరం, ఇబ్రహీం పట్నం మండలం కేతనకొండ గ్రామంలో మండల అధ్యక్షుడు పోలిశెట్టి తేజ ఆధ్వర్యంలో జనసేన పార్టీ క్రియాశీలక కార్యకర్తల సభ్యత్వ…