దాష్టీక పరిపాలనతో నరకయాతన

ప్రతీ ఒక్కరినీ వ్యక్తిగతంగా కలుసుకునేలా కార్యక్రమ ప్రణాళికక్షేత్రస్థాయిలో ప్రజలకు మౌళిక సదుపాయాల కల్పనే లక్ష్యంజనసేన పార్టీ గుంటూరు అర్బన్ జిల్లా అధ్యక్షులు…