ఏందిరా ..A2 ఈ మంగళవారం పనులు ..!!
ఒక్క పరిశ్రమ కూడా తీసుకురాలేదు కానీ పక్క రాష్ట్రాల ఫోటోలు దొబ్బేస్తావా ???? #FailedCMJagan

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.