కరోనా టైంలో హాస్పిటల్ రేట్లు పెంచడం ఏందయ్యా ?

Ticket rates cinema ki tagginchali….
Corona ki rates penchali…
what a governance ??

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.