రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి ఎందుకింత నిర్లిప్తత?..

ఆక్సిజన్… అత్యవసర ఔషధాల కొరతపై
రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి ఎందుకింత నిర్లిప్తత? – JanaSena Chief Shri Pawan Kalyan

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.