మాటలు తప్ప …చేతల్లో చేసేది సున్నా ..!!!

మాటలు తప్ప …చేతల్లో చేసేది సున్నా ..!!!
చదువుకున్న గొర్రెలు ఇప్పుడైనా బుద్ధి తెచ్చుకోండి ..!!!

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.