జై చిరంజీవ…???

ఒక ఆక్సిజన్ ప్లాంట్ పెట్టటానికి దాదాపు 60 లక్షలు ఖర్చు అవుతుంది… రెండు రాష్ట్రాల్లో 56 జిల్లాలు ఉన్నాయి 56×60 లక్షలు = 33 కోట్లు పైనే అవుతుంది…???
జై చిరంజీవ…???

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.