జనసైనికుడు కీ.శే. వెంగయ్యనాయుడు గారి కుటుంబానికి జనసేన పార్టీ తరపున 8 లక్షల 50 వేల రూపాయల ఆర్థికసాయం అందించి, వెంగయ్య నాయుడు గారి పిల్లల చదువుల భాద్యతని తీసుకున్న జనసేనాని శ్రీ #PawanKalyan గారు

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.