చెప్పుతో కొట్టినట్టు చెప్పింది సోదరి.? మొత్తం అందరు పిజ్జా గాళ్లకు కలిపి ఇచ్చేసింది. #VakeelSaabManiaAllOver

చెప్పుతో కొట్టినట్టు చెప్పింది సోదరి.?
మొత్తం అందరు పిజ్జా గాళ్లకు కలిపి ఇచ్చేసింది.

VakeelSaabManiaAllOver

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.