“”ఖైదీ సాబ్””- పాలనలో ఆంధ్రప్రదేశ్ అల్లకల్లోలం JanaSenaParty అధికార ప్రతినిధి శ్రీ #jSPpvmahesh గారు.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WhatsApp chat