ఒక్క రోజు నిలబడండి చూద్దాం

మీరు నీతిగా గెలిచి ఉంటే ప్రజల తరపున నిజాయితీగా ఒక్క రోజు నిలబడండి చూద్దాం. ??

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.