ఇంత పెద్ద MNCలు

ఇంత పెద్ద MNCలు తెచ్చి లక్షల లక్షలు ఉద్యోగాలు తెచ్చాడు రాష్ట్రం అభివృద్ధిలో దూసుకుపోతుంది..
అన్న తోపు…రావాలి కావాలి…. ✊🤙

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WhatsApp chat