ఆయన స్థాయి వేరు…ఆయన స్థానం వేరు…

ఎన్ని కుట్రలు చేసినా..కలెక్షన్లు ఆపలేకపోయారు
అందుకే అనేది ఆయన స్థాయి వేరు…ఆయన స్థానం వేరు అని ???

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.