శ్రీ విజయకాంత్ ఆత్మకు శాంతి చేకూరాలి

ప్రముఖ నటులు, డి.ఎమ్.డి.కె. పార్టీ అధినేత శ్రీ విజయకాంత్ గారు కన్నుమూశారని తెలిసి చింతిస్తున్నానని జనసేన పార్టీ అధ్యక్షులు శ్రీ పవన్…