కేంద్ర ప్రభుత్వం పథకం పెడితే చాలు

కేంద్ర ప్రభుత్వం పథకం పెడితే చాలు ఇక్కడ ఆంధ్రాలో పబ్లిసిటీ మొదలైపోతుంది…