అంగ రంగ వైభవంగా శ్రీకాళహసితి నియోజకవర్గ జనసేన కార్యాలయ ప్రారంభోత్సవం

శ్రీకాళహస్తూ నియోజకవరగొం: జనసేన పార్ శ్రీకాళహస్తూ నియోజకవర కేంద్ర పార్ కారాయూలయ్నిని పట్టణంలోని నాయుడు బిలింగ్స్, గోపాలవనం నందు నాలుగు అంతసుతూల…