చర్చల్లో పార్టీ విధానాలకు కట్టీబడి మాట్లోడాలి ~

• వయూకితుగత అభిప్రాయాలు, దూషణలకు తావు లేదు • ఎనినికలు సమీపిస్తునని తరుణంలో అధికార ప్రతినిధులది గురుతర బాధయూత • ప్రజోపయోగ…