రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని ప్రశ్నించిన హైకోర్టు

మరో మొట్టికాయ.. పంచాయతీలుండగా.. గ్రామ సచివాలయాలు ఎందుకు.? సర్పంచులు, కార్యదర్శల అధికారాలను లాగేసుకోవడమేంటి?రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని ప్రశ్నించిన హైకోర్టు.