వైసీపీ వైరస్ కు జనసేన-తెలుగుదేశమే వ్యాక్సిన

2024లో వచ్చేది సంకీర్ణ, సుస్థిర ప్రభుత్ం * వైసీపీకి 15 సీట్లు వస్తే గొప్పే * జగన్…. నీ పిల వేషాలు…