జగన్పోస్టర్సీఎం

మీలో ఎంత మందికి తెలుసు ఇది #కేంద్రప్రభుత్వపథకం అని? అప్పట్లో #చంద్రబాబు #స్టికర్_సీఎం అయితే… జగన్ పోస్టర్ సీఎం అందామా? అబ్బబ్బా,…