151 సీట్లు , 50 మంది సలహాదారులు , 5 డెప్యూటీ సీఎం లు .ఏం పీకార్రా అంటే ..లేఖలు రాస్తున్నారు ..!!!
హతవిధీ

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.