తిరుపతి పార్లమెంట్ ఎన్నికల లో

? తిరుపతి పార్లమెంట్ ఎన్నికల లో
ప్రజలందరూ…. జనాసెన…బిజెపి
వైపే ఉన్నారు…?

??కానీ…??

?అధికార…ప్రతి పక్ష పార్టీలు..రిగ్గింగ్గు
చేసి ,ఓటర్లను ప్రలోభ పెట్టీ గెలవడానికి
ప్రయత్నిస్తున్నాయి?

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.