ప్రత్యేక హోదా తీసుకువస్తాం అని చెప్పి…

ఆంధ్రప్రదేశ్ కి ప్రత్యేక హోదా తీసుకువస్తాం అని చెప్పి గెలిచిన తర్వాత ప్రజలను ఎట్లా మోసం చేశారో
60:40 స్నేహితులు వైసీపీ నాయకుడు #చంటి😄 తెలుగుదేశం నాయకుడు #బంటి😄 మాటలు ఆంధ్ర ప్రజలు ఒక్కసారి వినాలి

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.