ప్రజా ప్రభుత్వం ఏర్పాటుకు ముందుకు సాగుదాం

నెల్లూరు: నెల్లూరు నగర తెలుగు దేశం ఇన్ చార్జ్ పొం గూరు నా రాయణ సతీమణి రమాదేవి జనసేనపార్టీ జిల్లా ప్రధాన కార్యదర్ శి గునుకు ల కిషోర్ ను వారి నివాసంలో కలసి ప్రజా ప్రభుత్వం ఏర్పా టుకు ముం దుకు సా గుదాం అంటూ పిలుపునిచ్ చారు.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.