జనసేన పార్టీ తెనాలి నియోజకవర్గ కార్యాలయం ప్రారంభం

• సకల విజయాలసిద్ధి కాంక్షిస్తు శ్రీ న్దండ మనోహర్ కి వేదాశీర్వచన్లు • పెద్ద సంఖ్లో పాల్నని పార్ మఖ్ నేతలు శతఘ్ని న్్స్: విజయ దశమి పర్వద్న్న జనసేన పార్ తెన్లి న్యోజకవర్గ న్తన కార్్లయాన్ని పార్ ర్జకీయ వ్వహార్ల కమిటీ ఛైర్మన్ శ్రీ న్దండ మనోహర్ గారు ప్రారంభించారు. తెన్లి చ్నర్వూరు పార్కొ రోడుడాలో ఈ కార్్లయాన్ని ఏర్పాటు చేశారు. స్మవారం ఉదయం 9.30 గంటలకు వేద పండితుల మంత్రోచ్రణల మధ్ సతీసమేతంగా శ్రీ మనోహర్ గారు న్తన కార్్లయంలో అడుగుపెట్రు. అనంతరం శాస్్రోకతుంగా పూజలు న్ర్వహంచారు. విజయ దశమి పర్వద్న్న కార్్లయ ప్రారంభోతసివం శుభస్చ్కమన్, జనసేన పార్కి, శ్రీ మనోహర్ గారికి సకల విజయాలు సిద్ధించాలన్ ఈ సందరభాంగా వేద పండితులు ఆశీర్వచన్లు అందచేశారు. ఈ కార్క్రమంలో పార్ ప్రధాన కార్దరు్శలు శ్రీ బోనబోయిన శ్రీన్వాస్ యాదవ్, శ్రీ పెదపూడి విజయ్ కుమార్, జిల్ల అధ్క్షులు శ్రీ గాద వెంకటేశ్వరర్వు, శ్రీ బండ్రెడిడా ర్మకృష్ణ, శ్రీ చెన్నిరెడిడా మనక్ంత్ రెడిడా, విజయవాడ నగర అధ్క్షులు శ్రీ పోతిన వెంకట మహష్, కార్క్రమాల న్ర్వహణ విభాగం కన్్వనర్ శ్రీ కళ్ణం శవశ్రీన్వాస్, చేనేత వికాస విభాగం ఛైర్మన్ శ్రీ చ్లపలిలో శ్రీన్వాస్, తిరుపతి నగర అధ్క్షులు శ్రీ ర్జారెడిడా, వివిధ జిల్లకు చెంద్న ర్ష్ట, జిల్ కార్వర్గం సభు్లు, న్యోజకవర్ల ఇంఛారుజీలు, టీడీపీ మాజ్ ఎమ్్మల్సి శ్రీ నననిపనేన్ ర్జకుమారి, బీజేపీ నేత శ్రీ పాట్బండ ర్మకృష్ణ, తెన్లి న్యోజకవర్గ న్యకులు శ్రీ బండారు రవికాంత్, శ్రీ ఇసా్మయిల్ బేగ్, శ్రీ పసుపులేట్ మరళ్కృష్ణ, శ్రీ తోటకూర వెంకటరమణర్వు, శ్రీ షేక్ జాకిర్ హుసేసిన్, శ్రీ హరిదాసు గౌర్శంకర్, శ్రీ ద్వె్వల మధుబాబు, శ్రీ యెర్రు వెంకయ్న్యుడు తద్తరులు పాల్న్నిరు.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.